• slider Image
  • slider Image

Voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden van Auto- en Motorcollege Brusselsepoort.

Art. 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Het College: Auto- en Motorcollege Brusselsepoort, gevestigd te Maastricht. Elysabeth Gruytersstraat 15 6216 EN.

De instructeur: de leraar die de rij- en/of de theorieles verzorgt.
De leerling: de leerling van het College. ( Ouders of Voogd indien minderjarig ).

Art. 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die het College levert, en op alle overeenkomsten die het College sluit.

Art. 3: Verplichtingen van het College

Het College draagt er zorg voor, dat les wordt gegeven door instructeurs die aan de bepalingen van de wet WRM voldoen.

Art. 4: Verplichtingen van de leerling

a. De leerling is verplicht met de grootst mogelijke regelmaat rijlessen te volgen om een verantwoord verloop van de rijopleiding te bevorderen. Bij gebreke hiervan, is het College niet gehouden zich nog te houden aan het met de leerling overeengekomen tijdschema.
b. De leerling dient bij verhindering, de lesafspraak uiterlijk twee dagen vóór de afgesproken les af te zeggen bij de betreffende instructeur van het College. Wanneer niet tijdig wordt afgezegd is de leerling de volledige lesprijs voor die les verschuldigd aan het College.
c. Indien de leerling de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen is ontzegd, en/of zijn rijbewijs is ingevorderd, dient deze dit vóór de eerste les aan het College mede te delen.

Art. 5: De Les

a. Een les duurt 60 minuten. Bij het niet tijdig verschijnen van de leerling zal de instructeur 15 minuten wachten.
b. Wanneer blijkt dat de leerling niet op de afgesproken tijd en plaats aanwezig is, zal na telefonisch contact een nieuwe afspraak worden gemaakt. Indien de leerling niet te bereiken is op de door de leerling aangeven locatie, zal de instructeur laten weten dat hij bij de leerling is geweest op de afgesproken tijd en plaats, door middel van een kaartje of e-mail, met daarop/in het verzoek aan de leerling om in contact te treden met de instructeur of het College. De leerling is de volledige lesprijs voor de niet gevolgde les verschuldigd aan het College, overeenkomstig het hiervoor in artikel 4 lid b bepaalde.
c. De les voor de opleiding B start op of nabij het eigen woonadres, tenzij anders overeengekomen met het College. De les voor de opleiding A start op het adres van het College.

Art. 6: Aanvraagbepaling Praktijk Examen

a. De instructeur van een leerling bepaalt in overleg met de leerling het moment van de aanvraag betreffende het praktijkexamen. Het College zal hiervoor een leskaart (instructievorderingenkaart) bijhouden, met daarop de vorderingen van de leerling.
b. De leerling ( ouders, indien de leerling minderjarig is ) dient de volledige kosten voor (de aanvraag van) het praktijkexamen aan het College te voldoen vóór de aanvraag. Na ontvangst van de betaling, zal het College zorgdragen voor het verzenden van de aanvraag voor het praktijk examen.
c. Indien de leerling het College verzoekt een examen aan te vragen, heeft het College het recht dit te weigeren indien zij de leerling onbekwaam acht om examen af te leggen.
d. De leerling kan een proefexamen aanvragen, welk door een externe instructeur / examinator zal worden afgenomen. De kosten van de aanvragen van de CBR en BNOR examens zijn omschreven op de website van het College.
e. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat en het meebrengen van de noodzakelijke papieren voor het praktijk examen. Het college is niet verantwoordelijk voor nalatigheid van de leerling en handelingen en/of uitspraken van het CBR of BNOR welke gedaan worden omtrent het afgenomen examen.

Art. 7: Prijs en Betaling

a. Het College en de leerling ( ouders, indien de leerling minderjarig is ) komen een prijs overeen op basis van uurtarief, tenzij er sprake is van een aanbieding, lespakket of een spoedcursus.
b. De leerling ( ouders, indien de leerling minderjarig is ) is verplicht het lesgeld per les contant te voldoen, tenzij er sprake is van een betaling in termijnen betreffende een aanbieding of een lespakket, zoals in dit artikel is omschreven.
c. Indien een leerling gebruik wil maken van een aanbieding of lespakket, is de leerling ( ouders, indien de leerling minderjarig is ) verplicht het totale bedrag voor de eerste les te voldoen aan het College, tenzij het College samen met de leerling een betaling in termijnen overeenkomt, zoals hierna in lid d is omschreven.
d. In overleg met het College kunnen aanbiedingen en lespakketten worden voldaan in twee, drie of vier maandelijkse termijnen.
e. Indien een aanbieding of lespakket wordt voldaan in een van tevoren afgesproken termijn betaling, dient het eerste verschuldigde bedrag te zijn bijgeschreven op rekening nummer 44.34.95.912 van de ABN-AMRO, binnen acht dagen na de eerste les, ten gunste van het College. De overige termijnen dienen in de afgesproken gelijke delen maandelijks te worden overgemaakt op voormeld rekeningnummer.
f. Spoedcursussen dienen voor de eerste les betaald, of overgemaakt te worden ten gunste van het College.
g. Indien de leerling hierom verzoekt zal het College na betaling een betalingsbewijs afgeven.

Art. 8: Niet nakomen van afspraken en/of betalingen

a. Indien de leerling ( ouders, indien de leerling minderjarig is ) niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal het College hem een herinnering sturen waarin de leerling de gelegenheid wordt geboden alsnog binnen veertien dagen na dagtekening van deze herinnering zijn verplichtingen na te komen.
b. Indien de leerling ( ouders, indien de leerling minderjarig is ) ook aan deze herinnering geen gevolg geeft, is hij in verzuim en is het College gerechtigd de wettelijke rente in meerderheid te brengen. Het College is alsdan bevoegd zonder nadere ingebrekestelling over te gaan tot invordering van het haar verschuldigde bedrag. De daaraan in redelijkheid verbonden (buiten)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van de leerling. Tevens is het College dan gerechtigd om vooruitbetaling van iedere nog overeen te komen les te vorderen.

Art. 9: Be√ęindiging van de Overeenkomst

a. De leerling ( ouders, indien de leerling minderjarig is )¬†kan deze overeenkomst te allen tijde schriftelijk be√ęindigen, met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde. Het College heeft alsdan recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten en verrichte diensten.
b. Bij vroegtijdige be√ęindigen door de leerling van aanbiedingslessen, aanbiedingen, lespakketten en/of spoedcursussen waarop korting is gegeven, is er geen restitutie van lesgelden en/of examengeld mogelijk.
c. Indien de leerling de overeenkomst be√ęindigt wegens zijn blijvende ziekte of invaliditeit, zal het College de reeds vooruitbetaalde gelden na aftrek van de administratiekosten retourneren.

Art. 10: Aansprakelijkheid en uitsluiting daarvan

a. Het College is aansprakelijk voor schade of letsel die de leerling tijdens de les oploopt en die het rechtstreeks en uitsluiten gevolg is van een aan het College toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen het College verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
b. Het College kan niet instaan voor het behalen van welk door de leerling gewenst resultaat dan ook. Het College kan tevens niet instaan voor handelingen en/of uitspraken van het CBR of BNOR welke gedaan worden omtrent een voorgenomen of afgenomen examen.
c. Indien het College door omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, niet of niet tijdig voor een les voor de leerling kan zorgdragen, is zij niet tot enige vergoeding verplicht. Het College zal alsdan zodanige inspanningen verrichten, als de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen om de leerling tijdig te informeren en een nieuwe les af te spreken.
d. Het College is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van persoonlijke en/of waardevolle goederen vóór, tijdens of na de les en examens. De leerling dient zelf zorg te dragen voor zijn persoonlijke goederen.

Art. 11: Geschillen

a. Alle geschillen tussen overeengekomen partijen die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Maastricht.
b. Alle uit een geschil voortvloeiende kosten, komen voor rekening van de leerling, tenzij de rechter in de uitspraak anders bepaalt.


This site tracked by OneStatFree.com. Get your own free site counter.
hit counter